一丛花

宋代 晁端礼

谪仙海上驾鲸鱼。谈笑下蓬壶。神寒骨重真男子,是我家、千里龙驹。经纶器业,文章光焰,流辈更谁如。

渊明元与世情疏。松菊爱吾庐。他年定契非熊卜,也未应、鹤发樵渔。手栽露桃,亲移云杏,真是种星榆。

一丛花拼音版

zhé xiān hǎi shàng jià jīng yú 。tán xiào xià péng hú 。shén hán gǔ zhòng zhēn nán zǐ ,shì wǒ jiā 、qiān lǐ lóng jū 。jīng lún qì yè ,wén zhāng guāng yàn ,liú bèi gèng shuí rú 。
yuān míng yuán yǔ shì qíng shū 。sōng jú ài wú lú 。tā nián dìng qì fēi xióng bo ,yě wèi yīng 、hè fā qiáo yú 。shǒu zāi lù táo ,qīn yí yún xìng ,zhēn shì zhǒng xīng yú 。
谪仙海上驾鲸鱼。谈笑下蓬壶。神寒骨重真男子,是我家、千里龙驹。经纶器业,文章光焰,流辈更谁如。
渊明元与世情疏。松菊爱吾庐。他年定契非熊卜,也未应、鹤发樵渔。手栽露桃,亲移云杏,真是种星榆。